Brihanmumbai Nagari Sahakari Patsanstha Federation, Limited. Mumbai
(नोंदणी क्रमांक : बी. ओ. एम. / (बी. ओ. एम.) आर. एस. आर. / (ए. एन. सी) / १०१/ ८६ - ८७)
११२, सौरभ बिल्डिंग, मोदी इस्टेट, घाटकोपर पोलिस स्टेशन समोर, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, घाटकोपर (प.). मुंबई - ४०० ०८६
दूरध्वनी : २५१५ ००९१     फॅक्स : २५१५ ००९४
        Register | Login
 
 
 
फेडरेशनच्या संदर्भात माहिती
 
फ.१.१३ इतिवृत्त :
संचालक मंडळाचे / समिती-उपसमितीच्या तसेच सर्वसाधारण सभांचे इतिवृत्त त्यासाठी स्वतंत्र ठेवलेल्या पुस्तकात ठेवले जाईल. सदरहू पुस्तकाच्या प्रत्येक पानावर क्रमांक टाकणे आवश्यक राहील. इतिवृत्तावर त्या सभेचे सभाध्यक्ष इतिवृत्त बंद केल्याबाबत सह्या करतील.
फ.१.१४ अध्यक्षांची कामे :
संचालक मंडळाच्या, समिती-उपसमितीच्या, सर्वसाधारण सभेच्या व इतर सर्व सभांमध्ये अध्यक्ष या नात्याने काम करणे. फेडरेशनचे सर्व व्यवहार योग्यरित्या पार पाडण्यासाठी संचालक मंडळाच्या ठरावाची योग्य अंमलबजावणी होते की नाही हे पहाणे. आणि व्यवहारावर देखरेख व पगारी नोकरांवर नियंत्रण ठेवणे, तसेच संचालक मंडळाच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शनाखाली फेडरेशनच्या हिताच्या गोष्टी करणे इत्यादी अध्यक्षांची कामे राहतील. अध्यक्षांच्या अनुपस्थित उपाध्यक्ष वरील कामे पार पाडतील.
फ.१.१५ फेडरेशनचे सरव्यवस्थापक/महाव्यवस्थापक/व्यवस्थापक/मानद सचिव यांची कर्तव्ये :

  फेडरेशनचे सरव्यवस्थापक/महाव्यवस्थापक/व्यवस्थापक/मानद सचिव हे संचालक मंडळाच्या नियंत्रणाच्या अधीन राहून त्याची खालील कर्तव्ये पार पाडतील.
 1. फेडरेशनच्या वतीने सर्व पत्रव्यवहार करणे आणि त्याची सर्व कागदपत्रे व हिशोबाच्या वह्या अद्यावत ठेवणे.
 2. संचालक मंडळाच्या हुकमान्वये फेडरेशनच्या वतीने रक्कम स्वीकारणे व खर्च करणे आणि रोख रकमेबद्दल जबाबदार राहणे, संचालक मंडळाने वेळोवेळी मंजूर केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.
 3. संचालक मंडळाने दिलेल्या अधिकारानुसार सर्व कामे करणे व कार्यवाही करणे.
 4. कायदेशीर कारवाई संबंधी संघाचे प्रतिनिधीत्व करणे.
 5. सहकार विभागाने मागविलेल्या माहित्या मुदतीत सादर करणे.
 6. संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार कर्मचाऱयांच्या नियुक्त्या करणे.
 7. कर्मचारी वर्गामध्ये कामाचे वाटप करणे, कामकाज सोपविणे, कामकाजावर देखरेख ठेवणे आणि आवश्यकतेनुसार कर्मचाऱयांच्या बदल्या करणे.
 8. स्थायी आदेश/सेवा नियमानुसार कर्मचाऱयांवर शिस्तपालनासाठी योग्य ती कारवाई करणे.
 9. कर्मचारी वर्गाचे रजेचे अर्ज, प्रवास भत्ता बिल, वैद्याकीय बिल व इतर संमत केलेल्या विषयांची बिले मंजूर करणे.
 10. कायदेशीर कारवाई संबंधी संस्थेचे प्रतिनिधीत्व करणे.
 11. संचालक मंडळाने सोपविलेली इतर कामे करणे.
 12. महाराष्ट्र शासन, सहकार खाते, भारतीय रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड इत्यादीकडून वेळोवेळी निर्गमित झालेले पतसंस्थांच्या बाबतीतील अध्यादेश, आदेश, परिपत्रके मिळविण्यासाठी पत्रव्यवहार करणे, संपर्क साधणे व त्यासाठी योग्य ती दक्षता घेणे.
 
 
१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९   पुढे >>
 
 
 
Copyright 2011. All right reserved